Standard salgsbetingelser for nettbutikken på metreno.com ved salg av produkter.

Salgsbetingelser versjon 1.4 Norsk

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra metreno.com. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken på metreno.com, bekreftet gjennom en faktura, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. For å kunne handle på metreno.com må bedriften være registret som kunde i Metreno og med en kontaktperson som har godkjenning til å foreta innkjøp på vegne av bedriften.

1. Parter

Selger er: Metreno AS, Postadresse: Øvre Bergsvingen 23, 7052 Trondheim, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 912 416 585, telefon: 463 87 366, epost: support@metreno.com, og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at dere skal føle dere trygge på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, kan Metreno Support kontaktes på telefon: 463 87 366, epost: support@metreno.com, ved spørsmål.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, faktureres den automatisk. Faktura og kvittering for eventuell kortbetaling sendes til registrert e-postadresse. Hvis faktura skal sendes per post, må dette avtales med Metreno AS Les nøye gjennom fakturaen når den er mottatt, og undersøk om fakturaen er i overensstemmelse med bestillingen.

Merking av faktura:

Dersom bestiller vil ha PO nr/bestillingsnr. eller annen informasjon påført faktura fra Metreno må dette oppgis ved bestilling.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

Betingelsene per produkt er oppgitt i nettbutikken (eksempel lengde på abonnement, antall brukere med mer. Der det er relevant). Om et produkt bestilles med feil forutsetninger, vil Metreno kunne lage kreditnota på faktura og ny bestilling må gjennomføres.

5. Priser

Metreno har faste priser på de varer og tjenester som tilbys. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før fullføring av bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Prisøkning skal varsles med minimum 1 måneds varsel.

6. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort (standard for forbrukerkjøp) eller faktura (standard for kjøp av bedrift). Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Faktura utstedes automatisk ved bestilling og forfaller til betaling 30 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

7. Angrerett

Metreno gir 14 dager angrerett for forbrukerkjøp. Bedrifter har ingen angrerett.

Bestillinger som allerede er tatt i bruk kan ikke refunderes.

Kjøp av kreditter: Om en bestilling inkluderer kreditter, må ingen kreditter være oppbrukt for å kunne refundere bestilling.

Refundering/angrerett oppfylles når Metreno har laget kreditnota på faktura ifb. med bestilling.

Hvis et abonnement avbrytes underveis i abonnementsperioden, vil det ikke gis refusjon.

8. Varighet av produktene

Abonnementer som kjøpes varer i den perioden angitt på faktura (fra-dato og til-dato er angitt).

Abonnementer vil fornyes automatisk med samme periode som opprinnelig bestilling hvis det eksplisitt ikke er angitt annet. Abonnementet må sies opp senest 1 uke før fornyelse skjer. Epost med melding om fornyelse sendes til ansvarlig for abonnementet i bedriften. Abonnementet kan stoppes ved at ansvarlig går inn på sin konto og stopper det, eller ved å sende epost til support@metreno.com.

Kreditter til respondenter som ikke har fullført, kan tilbakeføres til konto innen 14 dager etter at kreditten er aktivert.

Kreditter som kjøpes inn må brukes innen 1 år fra fakturadato. Etter 1 år kan ubrukte kreditter slettes fra konto. 

Om innholdsleverandøren trekker produktet fra metreno.com, vil leverandøren kontakte de som har ubenyttede kreditter og abonnement, og avklare en overgangsordning.

9. Betingelser ved påmelding til kurs

Kurspåmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

● 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften

● 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig. Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

10. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på fakturaen. Hvis ikke annet er oppgitt. Standard på metreno.com er elektronisk levering.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

For å kunne benytte nettbutikk og innkjøpte produkter forutsettes det at brukere aksepterer betingelsene angitt i sluttbrukerlisensen.

Hvis en betaling på produkt uteblir eller det forekommer brudd på brukerbetingelsene, har Metreno AS rett til å stoppe tilgangen til produktet.

11. Ansvar for feil

Teknisk : Alle leveranser er basert på en standardiserte webteknologier. Alle hensyn er tatt for at produktene skal fungere i moderne nettlesere og PDF-lesere. Metreno kan ikke påta seg ansvar i tilfeller der produktet ikke kjøres på moderne nettlesere og PDF-lesere. Metreno Support må kontaktes umiddelbart ved oppdagelse av feil.

Innhold : Ved feil på innhold i leveransen må innholdsleverandør kontaktes. Kontaktinformasjon for innholdsleverandør er tilgjengelig etter pålogging til metreno.com eller ved å henvende seg til Metreno Support.

Metreno og innholdsleverandører er ikke ansvarlig for feil og kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av produktene.

12. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

13. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via support@metreno.com

14. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

15. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Sør-Trøndelag Tingrett som verneting.